• Home
  • -
  • 제품소개
  • -
  • Sheet/판재

제품소개

PRODUCT

상담문의

전화 031-495-6633

평일 AM 08:30~PM 06:00
토요일 AM 08:30~PM 03:00
근무시간 외 상담은 고객지원 게시판을
이용해주세요.

MAIL / BLOG

이메일 bwp@bwpvc.com

네이버 블로그 바로가기

BANK

기업은행   031-495-6633

Sheet/판재

BWP Best World Plastic - PVC, PP, CPVC, PVDF, HT, SCH80, UPVC, CLEAN
Pipe / Fitting / Sheet / Valve / Welding

PVC 경질판 (회색/아이보리/투명)

특징
  1. 산, 알칼리, 유지, 염류 등에 내약품성이 우수합니다.
2. 인장, 굴곡 등 기계적 강도가 우수합니다.
3. 절단, 천공, 가열절곡, 용접 등 가공성이 우수합니다.
4. 전기절연성이 양호합니다.
5. 난연성이 우수합니다. (자기소화성)
 
 
제품규격/색상 단위:mm
  회색 미색 투명
규격 1x2
(1000x2000)
4x8
(1200x2400)
1x2
(1000x2000)
4x8
(1200x2400)
1x2
(1000x2000)
4x8
(1200x2400)
2T          
3T
4T        
5T
6T      
8T
10T
12T        
15T
20T  
25T    
30T      
35T          
40T          
45T          
50T          
  장판(회색) 장판(미색)    
5T 1000x3000 1000x5000 1000x3000      
6T   1000x5000        
8T   1200x4000 1000x3000      
10T 1000x3000 1000x4000 1000x3000      
15T 1000x3000 1000x4000 1000x3000      
※ 장판은 주문 생산 제품으로 필요하실 때 물량 확인하셔야 합니다.
 
PVC판 제품규격/색상 단위:mm
구분 두께 길이
PVC 회색판 2T ~ 30T 1000 2000 3000 4000 5000
PVC 회색판 3T ~ 30T 1200 2400
PVC 미색판 3T ~ 30T 1000 2000
PVC 미색판 3T ~ 30T 1200 2400
PVC 청색판 3T ~ 30T 1000 2000
PVC 투명판 3T ~ 30T 1000 2000
PVC 투명판 3T ~ 30T 1200 2400
 
 
용도
  1. 저장조, 전해조, 배기 덕트
2. 자동차 내장재
3. 화학탱크
4. 가공부품
5. 오수처리장치
6. 각종 덕트, 슈트
7. 기계부품 및 일반내장재
 
PVC 경질판(PVC RIGID SHEET)
시험항목 단위 결과 시험방법
일반 투명
비중 g/㎤ 1.45 1.37  
인장강도 ㎏/㎠ 550 680 ASTM D638
충격강도 (lzod) ㎏.㎝/㎝ 5.0 3.0 ASTM D256
굴곡강도 ㎏/㎠ 690 990 ASTM D790
굴곡탄성율 ㎏/㎠ 28000 31000 ASTM D790
경도 (Rockwell) R 115 120 ASTM D785
열변형온도 (HDT, 264psl) 76 59 ASTM D648
비카트연화온도 (VSP, 1kg) 99 83 ASTM D1525
광투과율 % - 82 ASTM D1003
Haze % - 2.8 ASTM D1003
 

Chemical Plastic Techpia

BWP 회사소개 동영상


※ 아래 이미지를 클릭하시면 관련제품의 상세설명을 보실수 있습니다.